Privacyverklaring

Beeldstift, gevestigd aan De Savornin Lohmanlaan 89-B1 3038 NE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beeldstift

De Savornin Lohmanlaan 89-B1

3038 NE Rotterdam

+31 6 41378977

 
Jeroen Beuk is de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldstift. Hij is te bereiken via jeroen@beeldstift.nl en +31 6 41378977

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldstift verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldstift maakt video-opnamen waarin ook personen te zien zijn. Toestemming geschiedt per opdracht en in overleg met de opdrachtgever. Bij bezwaar van het zien van opnamen van specifieke personen kan direct met de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldstift contact worden opgenomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beeldstift verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten bij je af te leveren

– Beeldstift verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beeldstift neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beeldstift) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldstift bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Personalia (te zien bij 1.) bewaren we zolang het nodig is met het doel waarvoor we ze in eerste instantie hebben ontvangen. Bij bezwaar zullen wij persoonsgegevens verwijderen.

Video-opnamen (te zien bij 2.) bewaren wij zo lang mogelijk hergebruik benodigd is. Bij bezwaar zullen wij video-opnamen verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldstift verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De video player van Vimeo – welke op de website van Beeldstift wordt gebruikt – maakt gebruik van cookies, alsook de gekoppelde Google service Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beeldstift en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen@beeldstift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beeldstift wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beeldstift neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldstift of via jeroen@beeldstift.nl